دسته: محصولات

در صنايع نيروگاهی تجهيزات اصلی نظير ژنراتور و توربين دارای بدنه های ريختگی از انواع آلياژ های آهنی می باشند از آن جمله می توان از قطعات پوسته بدنه توربين های بخار و گاز، نگهدارنده های تيغه های ثابت ژنراتور ، پروانه ( رانر ) توربين آبی و هاب توربين بادی و تجهيزات عمومی نيروگاهی نام برد.