دسته: محصولات

قالب های سنگين جهت شكل دادن و برش بدنه خودرو:

اين قطعات از جنس چدن های مخصوص به روش قالب گيری با فوم فدا شونده توليد می شوند.