1متقاضی شغل
2اطلاعات فرم
_

شرایط استخدام

_
 • زیر دیپلم – دیپلم
 • سابقه کار مرتبط
 • حداکثر سن ۳۰ سال
 • زیر دیپلم – دیپلم
 • سابقه کار مرتبط
 • حداکثر سن ۳۰ سال
 • زیر دیپلم – دیپلم
 • سابقه کار مرتبط
 • حداکثر سن ۳۰ سال
 • کارشناسی
 • دارای سابقه کار مرتبط
 • حداکثر سن ۳۰ سال
 • کارشناسی
 • دارای سابقه کار مرتبط و مجموعه آفیس
 • حداکثر سن ۳۰ سال