آدرس: اصفهان- منطقه صنعتی شرق اصفهان(سجزی)- فاز دوم- خيابان هفتم        كد پستی: ۸۱۳۹۱۷۴۵۳۱

ارتباط با امور سهام

از طریق فرم زیر درخواست خود را ارسال نمایید.

"(الزامی)" indicates required fields

بخش تماس ثابت دورنگار همراه / تلگرام ايميل
Public Relation
031-46412611
داخلی (120)
031-46412660
 09135862528 
pr@ghaltaksazan.com
دفتر مدیریت:
031-46412659
031-46412611
داخلی (152-151)
031-46412660
09130781951
info@ghaltaksazan.com
خريد و تداركات:
031-46412638-9
داخلی(157)
031-46412974
 09105901193
 09134718477
purchasing@ghaltaksazan.com
فروش شمش:
031-46412641
داخلی (121) 
031-46412660
09131066533 
salesbillet@ghaltaksazan.com
فروش قطعات:
031-46412549
داخلی(321)
 031-46412617
09134718750 
sales@ghaltaksazan.com
تحقیق و توسعه و

Technology

031-46412546-8
داخلی(143)
031-46412660
09133004024
a.bagheriyeh@ghaltaksazan.com
امور مالی:
031-46412546-8
داخلی(339)
امور سهام:

داخلی(350)

رئیس هیئت مدیره COB@ghaltaksazan.com