اعضای هیئت‌مدیره شرکت غلتک سازان سپاهان – نماد: فسازان

احمد کارگهي رئیس هیئت مدیره

 

داود صافي دستجردي نایب رئیس هیئت مدیره

 

حجت اله شهپري فرد عضو هیئت مدیره/موظف

 

مهران انصاري شوريجه عضو هیئت مدیره

 

سهيل محمودزاده خامنه عضو هیئت مدیره

 

مدیر عامل

علی میرمحمد صادقیمدیر عامل