کمیته حسابرسی

مصطفی افشاری اعضا کمیته

دکتر داود صافی اعضا کمیته

دکتر محمد منصورزاده اعضا کمیته

کمیته ریسک

سید هادی مدینه اعضا کمیته

حجت اله شهپری فرد اعضا کمیته

دکتر داود صافی اعضا کمیته

دکتر سهیل محمود زاده خامنه اعضا کمیته

مهران انصاری شوریجه اعضا کمیته

کمیته انتصابات و جبران خدمات

دکتر داود صافی اعضا کمیته

علی میر محمدی صادقی اعضا کمیته

حجت اله شهپری فرد اعضا کمیته