فصلنامه زمستان 1401 غلتک سازان سپاهان
فصلنامه پاییز1401 غلتک سازان سپاهان
ماهنامه مرداد و شهریور ماه 1401
ماهنامه خرداد و تیر ماه 1401
ماهنامه اردیبهشت 1401
ماهنامه فروردین 1401