ممیزی مراقبتی آزمایشگاه

ادامه اولين مميزی مراقبتی بندهای سـيسـتمی و صـحت عملكرد و نحوه انجام تست دستگاه های آزمايشگاه بر اساس اسـتاندارد 17025:2017 IEC/ISO در مورخ 1400/06/19 توسـط ارزياب مركز ملی تأييد صـلاحيت ايران سـركار خانم ... ادامه مطلب